+381606221148
Karadjordjeva 120, Valjevo, Srbija
office@dovecher.tv

Opšti Uslovi Licenciranja

ODREDBE OPŠTIH USLOVA
1. POJAM I NAMENA OPŠTIH USLOVA

Opšti uslovi su izjava volje smart city o opštim uslovima pod kojima smart city ustupa prava za korišćenje aplikacija iz paketa platforme dovecher.tv I pod kojima se ugovara standardno održavanje aplikacija iz paketa platforme dovecher.tv. Namena opštih uslova je da budu sastavni deo ugovora o ustupanju prava za korišćenje aplikacija iz paketa platforme dovecher.tv, odnosno, ugovora o održavanju aplikacija iz paketa platforme dovecher.tv. Obaveze korisnika navedene u opštim uslovima se odnose I na sticaoca prava na korišćenje aplikacija iz paketa platforme dovecher.tv, I na subjekte sa kojima se ugovara produženo standardno održavanje aplikacija iz paketa platforme dovecher.tv, osim ako iz konteksta ili po prirodi stvari nesumnjivo sledi da se ti uslovi I te obaveze odnose samo na neke subjekte.

2. KONCEPT APLIKACIJA SA DOVECHER.TV PLATFORME

Aplikacije iz paketa platforme dovecher.tv su namenjene za automatizaciju tv programa, proizvodnju emisija, upravljanje medijskim sadržajima, redakcijski informacioni sistem, proizvodnju sportskih sadržaja, kompjutersku grafiku, kao I mrežni I internet striming(u daljem tekstu softver)

3. PRAVA SMART CITI DOO NAD SOFTVERSKOJ LICENCI

Softver je autorsko delo smart city doo, kao projekat I proizvod stvorio ga je tim smart city sa karakteristikama I efektima koji su poznati korisnicima iz prethodnog/probnog korišćenja. Softver je vlasništvo I intelektualna svojina smart city zaštićen autorskim pravom I drugim zakonima I sporazumima o intelektualnoj svojini. Smart city zadržava sva prava koja vam nisu direktno odobrena ovim opštim uslovima. Smart city je vlasnik imena, autorskog prava I drugih prava intelektualne svojine za ovaj softver. Softver se licencira, ne prodaje se, prodaje se pravo na korišćenje. Svako neovlašćeno umnožavanje ili zloupotreba softvera, na bilo koji drugi način, je kažnjivo I osnov za pokretanje postupka za naknadu štete načinjene smart city.

4. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI SMART CITY

Korisnik uzima na korišćenje poslovni softver kao autorsko delo imajućI u vidu sva njegova poznata I nepoznata svojstva kao I mogućnost da sadržI nedostatke. Smart city ne odgovara za bilo kakvu štetu koja eventualno proizađe iz upotrebe, odnosno u vezi sa upotrebom softvera, pa ni za eventualnu štetu proizašlu iz eventualnih nedostataka softvera, ili usled eventualnog prestanka funkcionisanja ili gubitka svrsishodnosti funkcionisanja softvera.

5. USLOVI I OBIM PRENOSA PRAVA NA KORIŠĆENJE SOFTVERA

Smart city ustupa pravo na korišćenje izvršne verzije softvera sa I bez vremenskih ograničenja, trajno za ugovorenu verziju I ugovoren broj dodatnih licenci za radne stanice. Ustupanje-prodaja prava na korišćenje licence detaljno se regulišu posebnim ugovorom o kupovini. Cena licence iskazana je u računu prema važećem cenovniku smart city.

6. OGRANIČENJA PRAVA NA KORIŠĆENJE SOFTVERA

Pravo na korišćenje licence softvera korisnik ne može prenositi, odnosno ustupati drugim licima/subjektima bez saglasnosti I odobrenja smart city. Prenos prava korišćenja licence moguć je samo u situacijama kada se menja pravni status korisnika, I to uz adekvatan ugovor o prenosu prava korišćenja licence.

7. TEHNIČKE NAPOMENE I PREDUSLOVI ZA STABILAN RAD SOFTVERA

Pre instalacije softvera korisnik ima obavezu da obezbedi: – stabilno napajanje (kvalitetno kućIšte, obavezan ups sa filterom I korekcijom napona). – obavezno priključivanje aktivne mrežne opreme I računara na isti ups ili, ako ima više ups-ova, na istu fazu u objektu. – stručno instaliran operativni sistem (windows 10 professional) I pratećI softver – drajvere.

8. SOFTVER TREĆE STRANE

Smart city softver uključuje softver treće strane (“third party software”) koji kompanija smart city obezbeđuje svojim korisnicima pod licencama sa jednom ili više trećih strana. Dodatni uslovi ispod će se primenjivati na softver treće strane, kao I ažurirati s vremena na vreme. Softver treće strane:
YouTube API Services: https://www.youtube.com/t/terms

9. INSTALACIJA SOFTVERA

Instalacija ili isporuka izvornog koda, – instalacija, isporuka ili bilo kakvo podešavanje operativnog sistema neophodnog za rad softvera (npr. Podešavanje mrežnog okruženja, štampača I slično), – instalacija softvera drugih proizvodjača – za slučaj da softver ima vezu sa softverom drugih proizvodjača, u smislu izvoza ili uvoza podataka, ili u smislu bilo kog sistemskog softvera. – unos podataka početnog stanja, – prenos podataka iz postojećeg softvera za automatizaciju, za slučaj da korisnik koristi neki drugi softver za automatizaciju, – obuku kadrova, – postavku I definisanje opcija. Neke od usluga iz prethodnog stava smart city pruža na zahtev korisnika, uz naknadu u visini, na način I u rokovima određenim važećim cenovnikom usluga smart city. Smart city ne garantuje uspešnu instalaciju niti kasniji ispravan rad softvera u slučaju da korisnik ne obezbedi tehničke uslove za uspešno instaliranje I ispravno funkcionisanje softvera. Ukoliko instalacija softvera ne bude uspešna zbog toga što korisnik nije obezbedio navedene uslove, eventualni troškovi te instalacije ili ponovne instalacije padaju na teret korisnika. Smart city ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu neodgovarajućim korišćenjem instalacionog softvera od strane korisnika.

10. UPOTREBA SOFTVERA

U toku korišćenja softvera korisnik je dužan da: 1) održava tehničke uslove potrebne za ispravno funkcionisanje softvera; 2) ukoliko nakon uspešne instalacije softvera korisnik instalira softver drugog proizvođača koji prouzrokuje nestabilan rad softvera, ili na neki drugi način (promenom sistemskih parametara na računaru) dovede do sličnih problema, smart city ne snosi odgovornost za ispravan rad softvera I za eventualno nastale posledice, a troškovi dijagnostike problema I eventualne reinstalacije softvera padaju na teret korisnika. Ako korisnik ima potrebe za proširenjem pc platforme, bilo u hardverskom, bilo u softverskom smislu I ako postoji opasnost da bi proširenjem pc platforme mogla da bude dovedena u pitanje funkcionalnost softvera, dužan je da o toj potrebi obavesti smart city. Po prijemu tog obaveštenja ovlašćena lica smart city će korisniku dati uputstva o načinu proširenju platforme na odgovarajućI način. U slučaju neodgovarajućeg proširenja od strane korisnika, smart city ne snosi odgovornost za probleme, posledice I eventualnu štetu, a troškove dijagnostikovanja I eventualnog otklanjanja problema od strane smart city snosi korisnik.

11. ODNOS IZMEĐU SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH STRANA

Aplikacije drugih proizvođača nisu pod kontrolom smart city I smart city nije odgovoran za funkcionisanje tih aplikacija. Sve promene koje su rezultat promena u aplikacijama drugih proizvođača spadaju u domen odgovornosti drugih proizvođača. Za slučaj da su promene u aplikacijama drugih proizvođaća sa isporukom nove verzije aplikacija drugog proizvođača takvog karaktera da veza izmedu tih aplikacija I softvera više nije funkcionalna, smart city ne snosi odgovornost za ovaj problem.

12. ODRŽAVANJE SOFTVERA

Sticaocu prava na korišćenje softvera smart city obezbeđuje, odnosno može da obezbedi održavanje softvera uz adekvatan važećI ugovor o održavanju osim ako je posebnim ugovorom naznačeno da sticaoc nema pravo na paušalno godišnje održavanje. Pod održavanjem softvera se podrazumeva pružanje određenih usluga, savetodavne podrške I tehničke podrške potrebne za korišćenje softvera koje se naplaćuju pod posebnim povoljnostima onima koji imaju održavanje, kao I ustupanje prava na korišćenje određenih izmena softvera bez naknade koja se mogu dokupiti I bez obzira na održavanje, ali uz naknadu po važećem cenovniku.

13. USLUGE

Na zahtev korisnika smart city će korisniku pružiti usluge obuke kadrova, instalacije softvera drugih proizvođača, instalacije operativnih sistema, postavke softvera I druge konsultantske I tehničke usluge potrebne za korišćenje softvera I sistemskog softvera, na način I u roku po dogovoru. Postizanjem dogovora iz prethodnog stava korisnik potvrđuje da je upoznat sa cenovnikom usluga smart city. Za usluge iz prethodnog stava ovog člana korisnik će platiti naknadu u visini, na način I u rokovima određenim cenovnikom usluga smart city, važećim u vreme postizanja dogovora. Ukoliko usluga nije predviđena cenovnikom vršenje takve usluge se neće ni dogoditi. O izvršenoj usluzi sačiniće se zapisnik/radni nalog, na osnovu kojeg će smart city ispostaviti račun korisniku. Izuzetno, ukoliko se ispostavi da je potreba za pružanjem usluge nastala nekom greškom smart city, smart city je neće naplatiti. Ukoliko smart city izvršI obuku operatera, pa nakon izvesnog vremena dođe do promene kadrova koji koriste softver, tada smart city na zahtev korisnika može ponovo izvršiti obuku. Nova obuka je predmet novog posla. Smart city nema obavezu ponavljanja već izvršene obuke za nove kadrove.

14. OBJAVLJIVANJE I VAŽENJE OPŠTIH USLOVA

Opšti uslovi se smatraju prihvaćenim I počinju da važe instalacijom softvera na računar korisnika. Ako su opšti uslovi deo ugovora, odnosno ako su pisanom izjavom prihvaćeni od strane korisnika kojem se softver daje na korišćenje, ili korisniku koji već koristi softver, važe dok važI ugovor. Sve izmene I dopune opštih uslova su valjane samo u pisanom obliku. U slučaju spora, ugovorene strane će pokušati da postignu saglasnost mirnim putem, a u suprotnom nadležan je privredni sud u Valjevu, Srbija.

SmartCity-logo