+381606221148
Karadjordjeva 120, Valjevo, Srbija
office@dovecher.tv

EULA

UGOVOR O LICENCI SA KRAJNJIM KORISNIKOM (EULA) ZA SMART CITY D.O.O. SOFTVER
VAŽNO-PAŽLJIVO PROČITAJTE

OVAJ UGOVOR O LICENCI S KRAJNJIM KORISNIKOM (U DALJEM TEKSTU “UGOVOR”) REGULIŠE UPOTREBU PRATEĆEG SOFTVERA, UKLJUČUJUĆI I PRIDRUŽENE MEDIJSKE SADRŽAJE I SERVISE VEZANE ZA INTERNET (U DALJEM TEKSTU “SOFTVER”), OSIM AKO NIJE DRUGAČIJE DEFINISANO PREDMETOM POSEBNOG UGOVORA IZMEĐU KORISNIKA (INDIVIDUE ILI ENTITETA) I KOMPANIJE SMART CITY. PREUZIMANJEM, KOPIRANJEM ILI UPOTREBOM SOFTVERA PRISTAJETE NA OVAJ UGOVOR. UKOLIKO SE NE SLAŽETE SA USLOVIMA OVOG UGOVORA, NEMOJTE PREUZIMATI, INSTALIRATI, KOPIRATI NITI KORISTITI SOFTVER.

1. ZADRŽAVANJE PRAVA I VLASNIŠTVA

SMART CITY ZADRŽAVA SVA PRAVA KOJA NISU IZRIČITO ODOBRENA OVIM UGOVOROM. SOFTVER JE ZAŠTIĆEN AUTORSKIM PRAVIMA I DRUGIM ZAKONIMA I SPORAZUMIMA O INTELEKTUALNOJ SVOJINI. KOMPANIJA SMART CITY ILI NJENI DOBAVLJAČI SU VLASNICI IMENA, AUTORSKIH PRAVA I DRUGIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE ZA SOFTVER. SOFTVER SE LICENCIRA, NE PRODAJE SE, PRODAJE SE PRAVO NA KORIŠĆENJE. OVAJ UGOVOR VAM NE DAJE NIKAKVA PRAVA NA ZAŠTITNE ZNAKOVE KOMPANIJE SMART CITY.

2. BEZ IZNAJMLJIVANJA/PRUŽANJA USLUGA TREĆIM LICIMA

NIJE DOZVOLJENO IZNAJMLJIVANJE I POZAJMLJIVANJE SOFTVERA, NITI PRUŽANJE USLUGA TREĆIM LICIMA KORIŠĆENJEM SOFTVERA.

3. PRISTANAK NA KORIŠĆENJE PODATAKA

SLAŽETE SE DA KOMPANIJA SMART CITY I NJENI PARTNERI MOGU ČUVATI I KORISTITI TEHNIČKE PODATKE PRIKUPLJENE U SKLOPU PRUŽANJA USLUGA TEHNIČKE PODRŠKE, UKOLIKO SU U VEZI SA SOFTVEROM. SMART CITY ĆE KORISTITI OVE INFORMACIJE SAMO U CILJU UNAPREĐENJA SVOJIH PROIZVODA ILI RADI PRUŽANJA PRILAGOĐENIH USLUGA ILI TEHNOLOGIJA VAMA, I NEĆE ODAVATI OVE INFORMACIJE NA NAČIN KOJIM BI IDENTIFIKOVALI LIČNO VAS.

4. VEZE (LINKOVI) KA SAJTOVIMA TREĆE STRANE

KOMPANIJA SMART CITY NIJE ODGOVORNA ZA SADRŽAJ BILO KOJIH SAJTOVA ILI SERVISA TREĆE STRANE, BILO KAKVE VEZE (LINKOVE) KOJI SE NALAZE NA SAJTOVIMA ILI SERVISIMA TREĆE STRANE, ILI ZA BILO KAKVE PROMENE ILI AŽURIRANJA SAJTOVA ILI SERVISA TREĆE STRANE. KOMPANIJA SMART CITY PRUŽA PRISTUP OVIM VEZAMA (LINKOVIMA) DA BISTE MOGLI DA PRISTUPITE SAJTOVIMA ILI SERVISIMA TREĆE STRANE SAMO KAO POGODNOST, A UBRAJANJE BILO KAKVIH LINKOVA NE PODRAZUMEVA NITI IMPLICIRA ODOBRAVANJE I PODRŠKU KOMPANIJE SMART CITY SAJTOVIMA ILI SERVISIMA TREĆE STRANE.

5. DODATNI SOFTVER/USLUGE

OVAJ UGOVOR JE PRIMENLJIV NA AŽURIRANJA, DOPUNE, DODATNE KOMPONENTE, ILI NA KOMPONENTE SERVISA VEZANIH ZA INTERNET, SOFTVERA KOJI VAM KOMPANIJA SMART CITY MOŽE OBEZBEDITI ILI VAM UČINITI DOSTUPNIM NAKON DATUMA KADA STE DOBILI INICIJALNU KOPIJU SOFTVERA, OSIM UKOLIKO SU ONI PREDMET ODVOJENIH USLOVA. KOMPANIJA SMART CITY ZADRŽAVA PRAVO DA VAM PREKINE PRUŽANJE SERVISA VEZANIH ZA INTERNET ILI OMOGUĆENIM VAMA KROZ UPOTREBU SOFTVERA.

6. NADOGRADNJE

DA BISTE KORISTILI SOFTVER IDENTIFIKOVAN KAO “NADOGRADNJA”, MORATE IMATI VAŽEĆU LICENCU ZA SOFTVER DEFINISANU OD STRANE KOMPANIJE SMART CITY KAO KVALIFIKOVANU ZA NADOGRADNJU. NAKON INSTALACIJE NADOGRADNJE, MOŽDA NEĆETE BITI U MOGUĆNOSTI DA KORISTITE ORIGINALNI SOFTVER KOJI JE ČINIO OSNOVU ZA NADOGRADNJU, OSIM KAO DEO NADOGRAĐENOG SOFTVERA

7. SOFTVER NIJE ZA PREPRODAJU.

SOFTVER DEFINISAN KAO “SOFTVER KOJI NIJE ZA PREPRODAJU” SE NE MOŽE PRODATI ILI NA DRUGI NAČIN RAZMENITI, NITI KORISTITI ZA BILO KOJU DRUGU SVRHU OSIM ZA DEMONSTRACIJE, TESTIRANJA ILI PROCENE.

8. RAZDVAJANJE KOMPONENATA

SOFTVER SE LICENCIRA KAO JEDINSTVEN PROIZVOD. NJEGOVE SASTAVNE KOMPONENTE SE NE MOGU ZASEBNO KORISTITI NA VIŠE OD JEDNOG UREĐAJA.

9. TRANSFER SOFTVERA

INTERNO – MOŽETE PRENETI VAŠU KOPIJU SOFTVERA NA DRUGI UREĐAJ. NAKON TRANSFERA, U OBAVEZI STE DA KOMPLETNO UKLONITE SOFTVER SA PRETHODNOG UREĐAJA. TREĆOJ STRANI – UKOLIKO STE VI OSOBA KOJA JE INICIJALNO KUPILA LICENCU SOFTVERA, NE MOŽETE PRENETI OVAJ UGOVOR, SOFTVER I SERTIFIKATE ZA POTVRDU AUTENTIČNOSTI (UKOLIKO IH IMA) NA DRUGOG KRAJNJEG KORISNIKA.

10. RASKID UGOVORA

BEZ OBZIRA NA BILO KOJA DRUGA PRAVA, KOMPANIJA SMART CITY MOŽE RASKINUTI OVAJ UGOVOR UKOLIKO SE VI NE PRIDRŽAVATE USLOVA I ODREDBI OVOG UGOVORA. U TOM SLUČAJU, U OBAVEZI STE DA UNIŠTITE SVE KOPIJE SOFTVERA I SVE NJEGOVE SASTAVNE DELOVE.

11. PRIMENLJIVI ZAKONI

UKOLIKO STE KUPILI LICENCU SOFTVERA U REPUBLICI SRBIJI, OVAJ UGOVOR SPADA POD NADLEŽNOST ZAKONA REPUBLIKE SRBIJE. UKOLIKO STE KUPILI LICENCU SOFTVERA U NEKOJ DRUGOJ ZEMLJI, OVAJ UGOVOR SPADA POD NADLEŽNOST ZAKONA REPUBLIKE SRBIJE; I, U SLUČAJU BILO KAKVOG SPORA KOJI MOŽE PROIZAĆI, SLAŽETE SE DA ĆE NADLEŽNI SUD BITI PRIVREDNI SUD U VALJEVU, REPUBLIKA SRBIJA.

12. CELOKUPAN UGOVOR

OVAJ UGOVOR (UKLJUČUJUĆI I BILO KAKVE DOPUNE I IZMENE KOJE SU UKLJUČENE U SOFTVER) JE CELOKUPAN SPORAZUM IZMEĐU VAS I KOMPANIJE SMART CITY VEZAN ZA SOFTVER I USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE (UKOLIKO IH IMA) I ON ZAMENJUJE SVE PRETHODNE ILI PRIVREMENE USMENE ILI PISMENE DOGOVORE I PREDLOGE U VEZI SA SOFTVEROM ILI BILO KOJOM DRUGOM STAVKOM OVOG UGOVORA. UKOLIKO SU BILO KOJE DRUGE ODREDBE, POLISE ILI PLANOVI PODRŠKE KOMPANIJE SMART CITY U KONFLIKTU SA OVIM UGOVOROM, ODREDBE OVOG UGOVORA SU NA SNAZI. UKOLIKO BILO KOJA ODREDBA OVOG UGOVORA NIJE VALIDNA, NE MOŽE SE PRIMENITI ILI NIJE ZAKONITA, DRUGE ODREDBE OSTAJU NA SNAZI I U PUNOM EFEKTU.

GARANCIJE

PREDSTOJEĆA GARANCIJA KOMPANIJE SMART CITY SE PRIMENJUJE NA VAS I UKOLIKO STE KUPILI LICENCU SOFTVERA U BILO KOJOJ DRUGOJ ZEMLJI: USTAVOM GARANTOVANA PRAVA NISU UGROŽENA – PREDSTOJEĆA GARANCIJA NIJE OGRANIČENA NA BILO KOJU TERITORIJU I NE UTIČE NA BILO KOJA PRAVA ZAGARANTOVANA USTAVOM KOJA VAM GARANTUJE PREPRODAVAC ILI KOMPANIJA SMART CITY UKOLIKO STE LICENCU KUPILI DIREKTNO OD KOMPANIJE SMART CITY.

SOFTVER JE DIZAJNIRAN I PONUĐEN KAO SOFTVER OPŠTE NAMENE, A NE ZA POSEBNE SVRHE BILO KOG KORISNIKA. PRIHVATATE DA NIJEDAN SOFTVER NIJE BEZ GREŠAKA I PREPORUČUJEMO VAM DA REDOVNO PRAVITE REZERVNE KOPIJE DATOTEKA. ISKLJUČIVANJE SVIH OSTALIH USLOVA – U MAKSIMALNOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM I PODLOŽNO GORE NAVEDENIM GARANCIJAMA, SMART CITI SE ODRIČE SVIH GARANCIJA, USLOVA I DRUGIH USLOVA, BILO IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH (BILO PO STATUTU, OBIČAJNOM PRAVU, KOLATERALU ILI NA DRUGI NAČIN), UKLJUČUJUĆI, ALI NIJE OGRANIČENO NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA I POGODNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU U POGLEDU SOFTVERA I PISANIH MATERIJALA KOJI PRATE SOFTVER. SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE KOJE SE NE MOGU ISKLJUČITI SU OGRANIČENE NA 90 DANA ILI NA NAJKRAĆI PERIOD DOZVOLJEN VAŽEĆIM ZAKONOM, U ZAVISNOSTI OD TOGA ŠTA JE VEĆE. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI – U MAKSIMALNOM OBIMU KOJI JE DOZVOLJEN VAŽEĆIM ZAKONOM I OSIM KAKO JE PREDVIĐENO U GARANCIJI SMART CITI, SMART CITI I NJEGOVI DOBAVLJAČI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETU ZBOG GUBITKA POSLOVNE DOBITI, PREKIDA POSLOVANJA, GUBITAK POSLOVNIH INFORMACIJA ILI DRUGI MATERIJALNI GUBITAK) KOJI PROIZILAZI IZ UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA SOFTVERA, ČAK I AKO JE SMART CITI OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. AKO IMATE BILO KAKVIH PITANJA U VEZI SA OVIM EULA ILI AKO ŽELITE DA KONTAKTIRATE SMART CITI IZ BILO KOG RAZLOGA, KORISTITE INFORMACIJE O ADRESI PRILOŽENE U OVOM SOFTVERU DA BISTE KONTAKTIRALI PODRUŽNICU SMART CITI KOJA OPSLUŽUJE VAŠU ZEMLJU ILI POSETITE SMART CITI NA https://www.dovecher.tv

SOFTVERI TREĆE STRANE

NAŠ SOFTVER KORISTI FFMPEG KOJI JE LICENCIRAN POD LGPL LICENCOM, VERZIJA 2.1, I NJEGOV IZVORNI KOD SE MOŽE PREUZETI NA ADRESI HTTPS://WWW.FFMPEG.ORG/. FFMPEG JE ZAŠTITNI ZNAK FABRICIA BELLARDA, TVORCA FFMPEG PROJEKTA. KAO I VLC MEDIA PLAYER KOJI JE LICENCIRAN POD GNU GENERAL PUBLIC LICENCOM, VERZIJA 2, I MOŽE SE PREUZETI NA ADRESI HTTP://WWW.VIDEOLAN:ORG/. VLC JE ZAŠTITNI ZNAK VIDEOLAN, TVORCA VLC PROJEKTA.

NAŠ SOFTVER KORISTI YOUTUBE API SERVISE ZA UPLOAD VIDEO FAJLOVA NA YOUTUBE. INFORMACIJE SAKUPLJENE KORIŠĆENJEM YOUTUBE API SERVISA SE ČUVAJU U BAZI PODATAKA I NISU I NE SMEJU SE DELITI SA EKSTERNIM PARTIJAMA. SAMO SE REFRESH TOKEN PRIBAVLJA I KASNIJE KORISTI ZA DOBIJANJE ACCESS TOKEN-A. NAŠ SOFTVER NE KORISTI BILO KAKVE LIČNE INFORMACIJE KORISNIKA I NE PLASIRA REKLAME. MEĐUTIM, LIČNE INFORMACIJE KOJE SU SAKUPLJENE POTPADAJU POD GOOGLE PRIVACY POLICY, KOJA SE MOŽE PRONAĆI NA OVOJ STRANICI https://policies.google.com/privacy?bclid=IwAR3tZFIuBwV6fYdgjyp4XzgffctYr3qkX_rsJvV2V23YxulAmhi7sPqSmnUU SVAKOM TRENUTKU, KORISNIK MOŽE OPOVRGNUTI PRISTUP SVOM YOUTUBE NALOGU. OVO SE MOŽE URADITI RUČNO NA SLEDEĆOJ STRANICI https://myaccount.google.com/u/1/permissions.

SmartCity-logo
Cart

Нема производа у корпи.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare